ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี161268429

ปวช.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง411758

ปวช.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี119181300

ปวช.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง18624

ปวช.3ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี211309520

ปวช.3ช่างทองหลวงช่างทองหลวง461359

ปวส.1ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี233053

ปวส.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง121022

ปวส.2การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณีการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี022

ปวส.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี83139

ปวส.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง281745

ปวส.2ช่างทองหลวงออกแบบเครื่องประดับอัญมณี244771

ป.ตรี.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง31518

ป.ตรี.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง192544


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1202285487

ปวช.2137187324

ปวช.3257322579

ปวส.1354075

ปวส.26097157

ป.ตรี.131518

ป.ตรี.2192544

รวม7139711684