ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี167264431

ปวช.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง411758

ปวช.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี116183299

ปวช.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง17421

ปวช.3ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี131176307

ปวช.3ช่างทองหลวงช่างทองหลวง35944

ปวส.1ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี243155

ปวส.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง13922

ปวส.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี42630

ปวส.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง15823

ป.ตรี.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง31518

ป.ตรี.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง81422


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1208281489

ปวช.2133187320

ปวช.3166185351

ปวส.1374077

ปวส.2193453

ป.ตรี.131518

ป.ตรี.281422

รวม5747561330