ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี171238409

ปวช.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง161632

ปวช.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี133215348

ปวช.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง291544

ปวช.3ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี101169270

ปวช.3ช่างทองหลวงช่างทองหลวง24832

ปวส.1ช่างทองหลวงการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญม163147

ปวส.1ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี181230

ปวส.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง22527

ปวส.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี203050

ปวส.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง9817

ป.ตรี.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง167

ป.ตรี.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง11314


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1187254441

ปวช.2162230392

ปวช.3125177302

ปวส.15648104

ปวส.2293867

ป.ตรี.1167

ป.ตรี.211314

รวม5617661327