บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี72027
632031007เครื่องประดับอัญมณี/7 (ปวช.1 บิวตี้เจมส์ แฟตทอรี่ จำกัด ) 51722
632031008เครื่องประดับอัญมณี/8 (ปวช. 1 ทวิศึกษา ) 235
ปวช.1เครื่องประดับอัญมณีตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ574299
632031001ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/1 (ปวช.1 คอ ) 5712
632031002ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/2 (ปวช.1ดอยซิลเวอร์ ) 606
632031003ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/3 (ปวช.1/1 MKS ) 18523
632031004ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/4 (ปวช.1/1 คริสตี้ ) 459
632031005ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/5 (ปวช.1/1 บิลเลี่ยน ) 505
632031006ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/6 (ปวช.1/2 มิกิ ) 81119
632031009ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/9 (ปวช.1แพรนด้า ) 111425
ปวช.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง9312
632031501ช่างทองหลวง/1 (ปวช.1ชทล. ) 9312
ปวช.1ช่างทองหลวงทองคำรูปพรรณ152641
632031502ทองคำรูปพรรณ/2 (ปวช.1/2ชายนิ่งโกล์ด ) 81018
632031503ทองคำรูปพรรณ/3 (ปวช.1แม่ทองสุก ) 71623
ปวช.2เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี71017
622031001เครื่องประดับอัญมณี/1 (ปวช.2/1 คอ. ) 7310
622031013เครื่องประดับอัญมณี/13 (ปวช.2/คอ ทวิศึกษา ) 077
ปวช.2เครื่องประดับอัญมณีตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ72107179
622031002ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/2 (ปวช.2/1 BGF ) 71623
622031003ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/3 (ปวช.2/1 MKS ) 131225
622031004ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/4 (ปวช.2/1มิกิ ) 2810
622031005ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/5 (ปวช.2/1 บิลเลี่ยน ) 101
622031006ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/6 (ปวช.2/2 ไวท์ไดมอน ) 235
622031007ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/7 (ปวช.2/2 นาทาชา ) 336
622031008ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/8 (ปวช.2/2 คริสตี้ ) 5510
622031009ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/9 (ปวช.2 ดอยซิลเวอร์ ) 268
622031010ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/10 (ปวช.2/1 PDJ ) 121729
622031011ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/11 (ปวช.2/2 PDJ ) 111829
622031012ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ/12 (ปวช.2/3 PDJ ) 141933
ปวช.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง10717
622031501ช่างทองหลวง/1 (ปวช.2/1 ชทล. ) 10717
ปวช.2ช่างทองหลวงทองคำรูปพรรณ6713
622031502ทองคำรูปพรรณ/2 (ปวช.2/2 ชายน์นิ่งโกลด์ ) 6713
ปวช.3ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี99150249
60231517เครื่องประดับอัญมณี/17 (ปวช. 3/5 BGF ) 011
61231503เครื่องประดับอัญมณี/3 (ปวช.3/1 คอ. ) 9312
61231504เครื่องประดับอัญมณี/4 (ปวช.3/1 มิกิ ) 279
61231505เครื่องประดับอัญมณี/5 (ปวช.3/1 MKS ) 11011
61231507เครื่องประดับอัญมณี/7 (ปวช.3/2 ชาย์นิ่งโกลด์ ) 7411
61231508เครื่องประดับอัญมณี/8 (ปวช.3/2 บิลเลี่ยน ) 314
61231509เครื่องประดับอัญมณี/9 (ปวช.3/1 ไวท์ไดมอน ) 011
61231510เครื่องประดับอัญมณี/10 (ปวช.3 ดอยซิลเวอร์ ) 044
61231511เครื่องประดับอัญมณี/11 (ปวช.3/1 PDJ ) 71724
61231512เครื่องประดับอัญมณี/12 (ปวช.3/2 PDJ ) 121426
61231513เครื่องประดับอัญมณี/13 (ปวช.3/1 BGF ) 101828
61231514เครื่องประดับอัญมณี/14 (ปวช.3/2 BGF ) 151530
61231515เครื่องประดับอัญมณี/15 (ปวช.3/3 BGF ) 101929
61231516เครื่องประดับอัญมณี/16 (ปวช.3/4 BGF ) 101929
61231517เครื่องประดับอัญมณี/17 (ปวช.3/5 BGF ) 121527
61231520เครื่องประดับอัญมณี/20 (ปวช.3 ทวิศึกษา ) 123
ปวช.3ช่างทองหลวงช่างทองหลวง242044
58231501ช่างทองหลวง/1 (ชทล. ) 112
60231502ช่างทองหลวง/2 (ปวช.3/2 ชทล. ) 606
61231501ช่างทองหลวง/1 (ปวช.3/1 ชทล. ) 6713
61231502ช่างทองหลวง/2 (ปวช.3/2 ชทล. ) 5813
61231506ช่างทองหลวง/6 (ปวช.3/2คริสตี้ ) 6410
ปวส.1ช่างทองหลวงช่างทองหลวง13821
633031501ช่างทองหลวง/1 (ปวส.1แผน1 ) 10616
633031502ช่างทองหลวง/2 (ปวส.1แผน2 ) 325
ปวส.2ช่างทองหลวงการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี4913
62331503การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี/3 (ปวส.2แผน 2 BGF ) 156
62331504การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี/4 (ปวส.2แผน 1/1 BGF ) 336
62331509การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี/9 (ปวส.2 แผน 1/2 BGF ) 011
ปวส.2ช่างทองหลวงเครื่องประดับอัญมณี13619
62331505เครื่องประดับอัญมณี/5 (ปวส. 2 นาทาชา วันอาทิตย์ ) 13215
62331508เครื่องประดับอัญมณี/8 (ปวส.2 ดอยซิลเวอร์ ) 044
ปวส.2ช่างทองหลวงช่างทองหลวง8412
62331501ช่างทองหลวง/1 (ปวส.2แผน 1 ) 606
62331502ช่างทองหลวง/2 (ปวส.2แผน 2 ) 246
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.18891179
ปวช.295131226
ปวช.3123170293
ปวส.113821
ปวส.2251944
รวม344419763