ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
47

• ชาย
24

• หญิง
40

รวม
111


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
7

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
5

• แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3

• งานทะเบียน
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
53

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายมงคล สาระพางค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสำอางค์ ปินตาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ไม่มี
หัวหน้าแผนกนายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู ชำนาญการนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครู ชำนาญการนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
หัวหน้างานนางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอดิเทพ เสียงไพเราะ
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครู ไม่มีนางสาวจิราพร มากพยุง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายอนันตชัย แช่มนาสวน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวจุฑามาส คติธิติมา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู ไม่มีนางสาวรานี หมื่นทิพย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวพิชา ดีเสือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครู ไม่มีนางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวนันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิริราช ธรรมโกศล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครูนางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวมาลาริน บุญวันต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครูผู้ช่วย ไม่มี
พนักงานราชการ(ครู)นายนพดล ศุภาผ่องศรี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธีรกวินทร์ ออมทรัพย์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูพิเศษสอนนางสาวชนพิชา บุญตา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพิชญา ตันประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางพรรณธนี โอแมลลีย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ว่าที่ ร.ท. วุฒิชัย ธรรมโคตร
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสิริวรรณ จันทร์ดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวมาริสา วิเชียรชัยคีรี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศุภิสรา ทองแก้วกูล
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวศิริพร แก้วไชยสิน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวหนึ่งฤทัย นนธิบุตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวปวีณา วิเชียรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพนิดา ศรีพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวมนลัดดา ซื่อตรง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายกฤษณะ สิทธิสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปรัชญาภรณ์ บุตรขันทอง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการนางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์
พนักงานราชการ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )