ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
48

• ชาย
23

• หญิง
46

รวม
117


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
71


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
6

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
7

• แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
4

• งานทะเบียน
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
6

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
49

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
รองผู้อำนวยการธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐานนายมงคล สาระพางค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสำอางค์ ปินตาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวมาลาริน บุญวันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
หัวหน้างานนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายรัชกฤต ทัศนธำรงกุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาววิลาสินี คงคุ้มภัย
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอุไรวรรณ คำหล่อ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอดิเทพ เสียงไพเราะ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงน.ส.จิราพร มากพยุง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอนันตชัย แช่มนาสวน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางสาวจุฑามาส คติธิติมา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์รานี หมื่นทิพย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงพิชา ดีเสือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐานนันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุสิริราช ธรรมโกศล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ข้าราชการครูนางสาวภัทรภร ทองใบ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
พนักงานราชการ(ครู)นางณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูพิเศษสอนนางสุธิเมธ ศรีสะอาด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจศุภกฤต จิตพยัค
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุนทรี พิชัยศิริ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางวิลัย สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายชยพล สักสงค์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากนกวรรณ พูนนาผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลกมลวรรณ ฉัตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนเบญจมาภรณ์ กุนสุนทรธรรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเกศินี มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวพิชญา ตันประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสุนิสา ศรีนวลมาก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปพรรณธนี โอแมลลีย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์วุฒิชัย ธรรมโคตร
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนสิริวรรณ จันทร์ดี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนมาริสา วิเชียรชัยคีรี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีศุภิสรา ทองแก้วกูล
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีศิริพร แก้วไชยสิน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาณัฐวรา แก้วส่ง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหนึ่งฤทัย นนธิบุตร
เจ้าหน้าที่ งานการเงินสาธิตา เจริญมี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนปวีณา วิเชียรรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศน้ำทิพย์ เรืองกัลต์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบนายวสันต์ เทศนศิลป์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก