ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
118

• ชาย
23

• หญิง
52

รวม
193


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
152


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
8

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
4

• แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
3

• ภาควิชาช่างทองหลวง
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
5

• งานทะเบียน
5

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
9

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานปกครอง
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
4

• งานบริหารความเสี่ยง
2

• ศูนย์ความปลอดภัย
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
136

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายมงคล สาระพางค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสำอางค์ ปินตาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกนายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวมาลาริน บุญวันต์
หัวหน้าแผนก ภาควิชาช่างทองหลวง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนางสาวบุษราภรณ์ หลวงพรหม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
หัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )นางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูนางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ครู ชำนาญการนางสาวจิราพร มากพยุง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพิชา ดีเสือ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบริหารความเสี่ยง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
ครูนางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางสาวชนพิชา บุญตา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนภัสชนา รัตนศรีชัยวรา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนายธีร์กวินทร์ ออมทรัพย์
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาปาลิตา นามโสม
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายพงศธร อุไรอร่ามนพคุณ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างาน ศูนย์ความปลอดภัย
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายวรวุฒิ วงษ์ทอง
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวพิไลวรรณ เที่ยงธรรม
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครู
ข้าราชการครูนางสาวซรีเหร๊าะ หมัดเจริญ
ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารความเสี่ยง
ครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสอนนางสาวจิรวรรณ สีแตง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศุภิสรา ทองแก้วกูล
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวศิริพร แก้วไชยสิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนเรืองศรี ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ธรรมสรณ์ รักเมือง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤษณะ สิทธิสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวบุษบากร ลักขษร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวโสมศศิ แซ่เจียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางปิยะมาศ ธรรมภิธิ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลสมศรี จันทร์แสง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายเอกชัย อายะเนตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุนิสา หอมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวจีรวรรณ ทองธวัช
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศลิษา เชาว์โคกสูง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
ครูผู้สอนจากสถานประกอบการสันต์ทราย บุญเต็ม
ครูผู้สอนจากสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างทองหลวงวิภารัตน์ หมื่นเดช
ครูผู้สอนจากสถานประกอบการ แผนกวิชาช่างทองหลวง