ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
24

• หญิง
44

รวม
69


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
16

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
6

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
9

• ภาควิชาช่างทองหลวง
5

• งานทะเบียน
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
5

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
9

• งานบริหารทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นางจิตรา อนุกูลเรืองกิตติ์
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางลาวัลย์ ภักดีลิขิต
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายปิยะวัสส์ ชูจิตต์วงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายวสันต์ เทศนศิลป์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายมงคล สาระพางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวงนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี

นางอุไรวรรณ คำหล่อ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางตวงลักษณ์ รุจิระอัมพร
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวรดาพร พยัฆฑา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววิไลวรรณ สารเถื่อนแก้ว
หัวหน้างาน งานการเงินนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชีนางสำอางค์ ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไปนางสาวมาลาริน บุญวันต์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธนภัทร ล้อสวัสดิ์พงษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวศิริลักษณ์ พยํฆศิริ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายธนสร บำรุงราษฎร์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายรัชกฤต ทัศนธำรงกุล
หัวหน้างาน งานปกครองนางภัณฑิลา สาหรับ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสำเรือง สารมะโน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวทัศนีย์ ดิษฐปาน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวินัย ศักดิ์สิน
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุวิทย์ พรหมสุวรรณ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายภัทรพล โดดยิ้ม
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภัทรภร ทองใบ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวองค์อร เสริมกล่ำ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวตรองฤทัย แสงสีรัตนกุลชัย
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษฎา กันต์แจ่ม
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาววิลาสินี คงคุ้มภัย
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายบุญชัย แก่บ้าน
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาช่างทองหลวง

นายอุทัย เจตจิตศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิไรพร ตะนะ
ครูอัตราจ้าง ภาควิชาช่างทองหลวงนางสุธิเมธ ศรีสะอาด
ครูอัตราจ้าง ภาควิชาช่างทองหลวง

นางสาวสุวรรณ์ จะริบรัมย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางหทัยภัทร เตชะพนาลัย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนุชนาฏ แตงคง
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวโชติกา สินธพ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุนทรี พิชัยศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนายวิษณุ มาลัยไธสง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวกานต์ธิดา ปาจี๋
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายเพทาย บุญดี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางเพ็ญวรรณ สุวัฒนากูร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่สวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางนุชรี สมัครกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางวิลัย สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวศลิษา เชาว์โคกสูง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไปนายสิทธิศักดิ์ ทองโกย
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาววัลลภา อยู่ไสว
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวอรพรรณ ทาป้อง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางปิยะมาศ วิเชียรศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอรสา กาญจนคุโนทัย
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววณิชยา ศรีธรรมวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวธนิษฐา มีพร้อม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด