ระบบบริหารจัดการงานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
56

• ชาย
22

• หญิง
44

รวม
122


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
72


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
6

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
5

• แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
1

• แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
5

• งานทะเบียน
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
7

• งานบริหารงานทั่วไป
1

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
61

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
รองผู้อำนวยการนายมงคล สาระพางค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสำอางค์ ปินตาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
หัวหน้าแผนกนางอุไรวรรณ คำหล่อ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวมาลาริน บุญวันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
หัวหน้างานน.ส.จิราพร มากพยุง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวเบญจรัตน์ ทับทิมใส
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์พิชา ดีเสือ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐานนางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจุฑามาส คติธิติมา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐานนางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนายอดิเทพ เสียงไพเราะ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐานนายรัชกฤต ทัศนธำรงกุล
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิลาสินี คงคุ้มภัย
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายอนันตชัย แช่มนาสวน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวรดาพร พยัฆฑา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์รานี หมื่นทิพย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครูนางสาวภัทรภร ทองใบ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครูพิเศษสอนนางสุธิเมธ ศรีสะอาด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่นางณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนเบญจมาภรณ์ กุนสุนทรธรรม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวพิชญา ตันประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวเกศินี มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินเสาวลักษณ์ เงินทองดี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายชยพล สักสงค์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางวิลัย สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสหฤทัย จำปาศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุนทรี พิชัยศิริ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจลักษมี อินพงษ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากมลวรรณ ฉัตรสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานอุไรวรรณ พูลศิริสมบัติ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนธมน อนันต์โชคไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกนกวรรณ พูนนาผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางหทัยภัทร เตชะพนาลัย
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ดูแลระบบนายวสันต์ เทศนศิลป์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก