ระบบบริหารจัดการงานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
25

• หญิง
39

รวม
65


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
30

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
6

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
9

• ภาควิชาช่างทองหลวง
5

• งานทะเบียน
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
5

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
9

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวสันต์ เทศนศิลป์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายมงคล สาระพางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวงนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี

นางอุไรวรรณ คำหล่อ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวรดาพร พยัฆฑา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววิไลวรรณ สารเถื่อนแก้ว
หัวหน้างาน งานการเงินนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชีนางสำอางค์ ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่เบญจรัตน์ ทับทิมใส
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนางสาวมาลาริน บุญวันต์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธนภัทร ล้อสวัสดิ์พงษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวภัทรภร ทองใบ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายรัชกฤต ทัศนธำรงกุล
หัวหน้างาน งานปกครองนางภัณฑิลา สาหรับ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสำเรือง สารมะโน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวทัศนีย์ ดิษฐปาน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสุวิทย์ พรหมสุวรรณ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายวิสุทธิ์ แย้มเกษร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนงนภัส ทวีวัฒน์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษฎา กันต์แจ่ม
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายอดิเทพ เสียงไพเราะ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาววิลาสินี คงคุ้มภัย
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายบุญชัย แก่บ้าน
พนักงานราชการ(ครู) ภาควิชาช่างทองหลวง

นางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาววิไรพร ตะนะ
ครูพิเศษสอน ภาควิชาช่างทองหลวงนางสุธิเมธ ศรีสะอาด
ครูพิเศษสอน ภาควิชาช่างทองหลวง

นางสาวสุวรรณ์ จะริบรัมย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางหทัยภัทร เตชะพนาลัย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนุชนาฏ แตงคง
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวสุนทรี พิชัยศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนายชยพล สักสงค์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววริศรา แสงหิรัญ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายเพทาย บุญดี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางเพ็ญวรรณ สุวัฒนากูร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางวิลัย สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสหฤทัย จำปาศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา หนูโม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนางสาวศลิษา เชาว์โคกสูง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายวินัย ศักดิ์สิน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวอาทิตยา โสภาหอม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวอรสา กาญจนคุโนทัย
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววณิชยา ศรีธรรมวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวธนิษฐา มีพร้อม
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด

Guest Guest
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ