ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
25

• หญิง
36

รวม
61


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
23


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
11

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
8

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
4

• แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
4

• งานทะเบียน
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
7

• งานบริหารงานทั่วไป
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายมงคล สาระพางค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสำอางค์ ปินตาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกนายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายภาคภูมิ ศรีถาวร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
หัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูนางสาวจิราพร มากพยุง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายอนันตชัย แช่มนาสวน
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวจุฑามาส คติธิติมา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูนางสาวรานี หมื่นทิพย์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวพิชา ดีเสือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครูนางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
ครูผู้ช่วยนางสาวนันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิริราช ธรรมโกศล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวนภัสชนา รัตนศรีชัยวรา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายธีร์กวินทร์ ออมทรัพย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปาลิตา นามโสม
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการครูนางสาวมาลาริน บุญวันต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)ว่าที่ ร.ท. วุฒิชัย ธรรมโคตร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูพิเศษสอนนางสาวชนพิชา บุญตา
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่นางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศุภิสรา ทองแก้วกูล
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวศิริพร แก้วไชยสิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเรืองศรี ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่สมศรี จันทร์แสง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางหนึ่งฤทัย เหรียญสืบเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินธรรมสรณ์ รักเมือง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤษณะ สิทธิสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศญาติภัคร์ วรรธนรียชาติ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดธนัส เหรียญสืบเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรณิชาภัทร ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลบุษบากร ลักขษร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวสุดารัตน์ เล้าทองเผ่า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายศักดิ์ดา ทองเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการนางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์
พนักงานราชการ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )