ระบบบริหารจัดการงานกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
58

• ชาย
24

• หญิง
37

รวม
119


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
26

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
80


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
15

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
7

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
5

• แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
5

• งานทะเบียน
2

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
5

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
8

• งานบริหารงานทั่วไป
3

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
1

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2

• งานครูที่ปรึกษา
1

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
58

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2
นายพรอนันต์ ภักดีบุญ
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง

นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวสันต์ เทศนศิลป์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายมงคล สาระพางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวงนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวมาลาริน บุญวันต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน

นางอุไรวรรณ คำหล่อ
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวรดาพร พยัฆฑา
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาววิไลวรรณ สารเถื่อนแก้ว
หัวหน้างาน งานการเงินนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชีนางสำอางค์ ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่เบญจรัตน์ ทับทิมใส
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไปนายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาววิลาสินี คงคุ้มภัย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวภัทรภร ทองใบ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายรัชกฤต ทัศนธำรงกุล
หัวหน้างาน งานปกครองนางภัณฑิลา สาหรับ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน

นายวิสุทธิ์ แย้มเกษร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนงนภัส ทวีวัฒน์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนภัทร ล้อสวัสดิ์พงษ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนายอดิเทพ เสียงไพเราะ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายบุญชัย แก่บ้าน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐานนายกฤษฎา กันต์แจ่ม
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน

นางสุธิเมธ ศรีสะอาด
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสุวรรณ์ จะริบรัมย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางหทัยภัทร เตชะพนาลัย
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินเสาวลักษณ์ เงินทองดี
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวสุนทรี พิชัยศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายชยพล สักสงค์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางวิลัย สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสหฤทัย จำปาศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางอังคณา สุวรรณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปเวธกา พูลนิล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวินัย ศักดิ์สิน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวอาทิตยา โสภาหอม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาณัฎฐาศิริ ผลาหาญ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานธมน อนันต์โชคไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนกนกวรรณ พูนนาผล
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดสุรชาดา สุดสาหร่าย
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน

FAN LIHUA
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนริศ บริรักษ์คุปต์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชูชาติ ม่วงกล่ำ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบไพรัตน์ ศรีเพ็ชร
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวรรณภา เจริญศรี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพัชชา ภู่ทอง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกนกอร ยังยืนทวี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบขันแก้ว ปัญญา
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบงามพิศ ยาปัน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบบุญสม โตกำแพง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกิ่งแก้ว พรมนัส
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชนนิกานต์ อินทสูนย์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบณัฐกมล ตันฑชน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวิลาสินีย์ ปรือปรัก
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสมบูรณ์ ใจบุญดี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเรือนขวัญ ก้ามสันเทียะ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบจิรพรรณ โพธิ์เงิน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสมสิริ ทองนำ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนริศชัย ทองดี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบิอิทธิพล เพชรใส
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพนารัตน์ เอียงสมบุญ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบมธุรส ืทองเมืองหลวง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบณัฐพล คีรีเฉลาเลิศ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอุทัย อ้นบางเขน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกีรติกาญจน์ บุญชู
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพวงมาลัย บริบูรณ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบประทีป รัมพณีนิล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกาญนิกา พรมอินทร์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวิรมน แซ่สง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอันธิกา ยิ่งคุณจัตุรัส
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบบุญจันทร์ จุประมะนัย
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวิภาพร หมู่ทอง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวิภา สกุลกสิกร
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวีระยุทธ จันทอง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเจริญ เทิดตระกูลดี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนิตยา วนาจรูญ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบZHOU MENGTING
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบณรงค์ สกุลโชติ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเชิดชัย เอี่ยมเผ่าจีน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบแสงมณี ทองนาคะ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทวี เฉิดผักแว่น
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบบังเอิญ ชัยสูงเนิน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสุภาพร สูงสิริยศ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบณัฏฐิกา คงยศ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบถรินทิพย์ ทองคำ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวสิริลักษณ์ ยังสกุล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉิดฉาย ผจญ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบดำรงศักดิ์ ภิรมย์จันทร์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบน้องหญิง ปิยะพงษ์พันธุ์
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบพัชรินทร์ เราเท่า
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสมคิด อดทน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบณัฐพร ดำเนิน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสุรชนา อินทร์จั่น
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบชไมพร อนุสาวรีย์ดอย
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบวิไลสินีย์ หฤทัยไพศาล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบตุลา บุษดี
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบทิวาพร โพธิ์กุล
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบGuest Guest
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ