ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
25

• หญิง
38

รวม
63


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
25

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างทองหลวง
8

• แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
4

• แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2

• แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
5

• งานทะเบียน
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานการบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
7

• งานบริหารงานทั่วไป
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานปกครอง
5

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล
ผู้อำนวยการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายมงคล สาระพางค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสำอางค์ ปินตาคำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร
หัวหน้าแผนกนายธรรมนูญ เศวตสุทธิสิริกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย วิเชียรศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างทองหลวง
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายพีระยศ แก้วปัญญา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ครู ชำนาญการบุษราภรณ์ หลวงพรหม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายถนอมศักดิ์ นะโรภาส
หัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวศรีวิภา ดุษดี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวโสรยา มะโนรมย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนายอาทร เตชะพนาลัย
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูนายธีรวัฒน์ ประจำเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายบุญยืน ปินตาคำ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอัญชุลี ภักดีบุญ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวงนายนัฏฐ์กิตต์ จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ครูนางสาวจิราพร มากพยุง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางณัฏฐ์ธัญศา จุลพรรณ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายอนันตชัย แช่มนาสวน
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณีนางสาวรานี หมื่นทิพย์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างทองหลวงนางสาวพิชา ดีเสือ
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
ครูนางสาวภควดี เผือกผาสุข
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวนันทพัทธ์ พุกประยูรรัตน์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชนพิชา บุญตา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนภัสชนา รัตนศรีชัยวรา
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างทองหลวง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายธีร์กวินทร์ ออมทรัพย์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาปาลิตา นามโสม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวอรชร ดวงจันทร์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยว่าที่ ร.ท. วุฒิชัย ธรรมโคตร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครูนางสาวมาลาริน บุญวันต์
ข้าราชการครู แผนกวิชาศิลปะพื้นฐาน
ครูผู้ช่วยนายวรวุฒิ วงษ์ทอง
ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายพงศธร อุไรอร่ามนพคุณ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู
ครูพิเศษสอนนางสาวจิรวรรณ สีแตง
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนางสาวกาญจนาพร จู๊ดทรัพย์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่นางสาววัชราภรณ์ สุขประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสวย แดงวิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกำพล เพชร์สุกใส
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวกรุณา สุขมา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสมพร สุขกลัด
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายกฤตบุญ ศิริจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางลักคณา กนกพจนานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกิ่งแก้ว แสงละออ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายธนา เหมือนวงศ์ทำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวจันจิรา บุญเรือง
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศุภิสรา ทองแก้วกูล
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนางสาวศิริพร แก้วไชยสิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเรืองศรี ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางหนึ่งฤทัย เหรียญสืบเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินธรรมสรณ์ รักเมือง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายกฤษณะ สิทธิสุนทร
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศญาติภัคร์ วรรธนรียชาติ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายธนัส เหรียญสืบเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายบุญเสริม ด้วงโสน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ณิชาภัทร ตันเสถียร
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลบุษบากร ลักขษร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุดารัตน์ เล้าทองเผ่า
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไปนายศักดิ์ดา ทองเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชไมพร ทองคล้าย
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวโสมศศิ แซ่เจียม
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวสุภาวดี มุลินิน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวน้ำทิพย์ เรืองกัลต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )
พนักงานราชการ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM )